Văn học & Điện ảnh Văn học Anh

Sense and Sensibility by Jane Austen

https://www.youtube.com/watch?v=rVxJuF0iMBI

Learn English Through Story – Subtitles: Sense and Sensibility (Level 5)

You Might Also Like