Lịch sử tư tưởng phương Đông Việt Nam học

MỘT VÀI KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN VÀ CON ĐƯỜNG HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM

MỘT VÀI KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN VÀ CON ĐƯỜNG

HIỆN ĐẠI HÓA CỦA VIỆT NAM

Võ Văn Sen

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG-HCM

TÓM TẮT: Công cuộc hiện đại hoá nước Nhật từ Minh Trị Duy Tân trở đi đã được thực hiện thành công và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá như nước ta. Bài nghiên cứu này đã phân tích ba kinh nghiệm lớn : thiết lập mô hình văn minh mới kết hợp “ Đông- Tây”, xây dựng một nhà nước mạnh, ngang tầm thời đại trong đó đảm bảo những người tài giỏi nhất phải thực sự là hạt nhân quản lý nhà nước; chủ động tiến công với một “phương án tác chiến” để giành thắng lợi, chú ý đến giáo dục và khoa học công nghệ.

SOME EXPERIENCES OF JAPAN AND THE PROCESS OF PRESENT – DAY VIETNAM’S MODERNIZATION

Vo Van Sen

University of Social Sciences and Humanities, VNU-HCM

ABSTRACT: As a result of Meiji emperor’s excellent strategy for development, Japan’s modernization has succeeded and it has become one of economic superpowers of the present- day world. From the historical viewpoint of its modernization, this article wants to examine some typical strategic experiences that are able to contribute to the development of Vietnam. It provides analysis of three typical experiences: establishing the new model of civilization; “military” strategy and methodology for economic, cultural, scientific, educational achievements; formation of strong nation-state with excellent governing elites. It also points out some possibilities for application of these experiences in present-day Vietnam’s modernization.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. [1].  Vĩnh Sính, Việt Nam và Nhật Bản Giao lưu văn hóa. NXB Văn Nghệ TP.HCM, 2001.
 2. [2].  Islamic World and Japan. Tokyo, 1978, tr.5.
 3. [3].  Tiêu Phong, Hai chủ nghĩa một trăm năm, NXB Thế giới Đương Đại (Trung Quốc), 2000, tr. 140-141. (Bản tiếng Việt)
 4. [4].  D.T. Suzuki, Thiền, NXB TP.HCM, 2000.

 

 1. [5].  V.A. Pronnikov, I.D. Ladanov, Người Nhật, NXB Tổng Hợp Hậu Giang, 1989. (Bản tiếng Việt)
 2. [6].  Di thảo số 55,Viện Khoa học Xã hội tại TP.HCM (Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm), Nguyễn Trường Tộ với vấn đề canh tân đất nước, NXB Đà Nẵng, 2000, tr.11-12.
 3. [7].  Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Hành Trung ương khóa VII, HN, 1993, tr. 4.
 4. [8].  Đảng Cộng Sản Việt Nam,Văn kiện Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ IX.NXB CTQG, HN, 2001, tr. 114.
 5. [9].  Pierre Antoine-Donnet, Nước Nhật mua cả thế giới, NXB Thông tin-Lý luận, HN, 1991, tr.29.
 6. [10].  Michaelis and Mc Keown, 20th Century Asia, NXB Mc Graw-Hill, 1969, tr. 362.
 7. [11].  Vũ Dũng, Sự giáo dục và tuyển chọn công chúc cao cấp ở Nhật Bản từ thời Minh Trị đến trước chiến tranh thế giới thứ II, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 12-1997, tr. 52,50, 48.
 8. [12].  Đảng Cộng Sản Việt Nam,Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. NXB CTQG,HN, 2001, tr. 215-219.
 9. [13].  James C. Abegglen, George Stak, Kaisha Công ty Nhật Bản, Viện KTTG (UBKHXHVN), HN, 1988, tập II, tr. 62-63.
 10. [14].  Hòang Xuân Long, Bí quyết thành công trong sự bắt chước công nghệ Nhật Bản, Tạpchí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số2 (38), 2002, tr.15-20.
 11. [15].  Nguyễn Điền, Nông nghiệp Nhật Bản- mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cao nhấtkhu vực châu Á, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 2(26)-2000, tr.3-5.

A.I Sokolov, Nhật Bản, Kinh tế và giáo dục, Mockba, 1982, tr.63. V.A. Pronnikov, I.D.

w620h405f1c1-files-articles-2015-1088596-van-hoa-nhat-ban

http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/bitstream/123456789/3513/1/sedev0915-01.pdf

You Might Also Like