History of Eastern Thought

FILM STUDY

WORKSHOP

CHUYÊN ĐỀ VHTQ Văn học Trung Quốc

CHUYÊN ĐỀ VĂN HỌC TRUNG QUỐC

Nội dung chi tiết học phần

Chương 1: Khái quát

1.1 Phác thảo diễn trình lịch sử văn học Trung Quốc cổ trung đại

1.2 Khái quát về tư tưởng Trung Hoa cổ đại

1.3 Một số kiến thức về văn học Trung Quốc hiện đại

Chương 2: Thành tựu thơ ca và tản văn Tiên Tần

2.1 Thơ ca

2.1.1 Kinh thi

2.1.2 Sở từ

2.2 Tản văn

2.2.1 Đạo đức kinh

2.2.2 Nam hoa kinh

Chương 3: Thơ Đường

3.1 Tổng quan về thơ Đường

3.2 Thi pháp thơ Đường

3.3 Phương pháp phân tích thơ Đường

Chương 4: Thành tựu văn xuôi Trung Quốc và những tiếp biến từ cổ trung đại đến hiện đại

4.1 Tiểu thuyết cổ trung đại

4.1.1 Tiểu thuyết chí quái

4.1.2 Tiểu thuyết truyền kì

4.1.3 Tiểu thuyết chương hồi

4.2 Tiểu thuyết hiện đại

 

 

Giáo trình môn học

[1]. Trương Chính, Nguyễn Khắc Phi, Lương Duy Thứ, Văn học Trung Quốc
(tập 1&2), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[2]. Chương Bồi Hòan, Lạc Ngọc Minh, Văn học sử Trung Quốc, (tập1,2,3)
(Phạm Công Đạt dịch 2000), Tp Hồ Chí Minh, Nxb Phụ Nữ.
[3]. Lương Duy Thứ (2008), Giáo trình Văn học Trung Quốc, Nxb Đại Học
Quốc Gia.
[4]. Đinh Phan Cẩm Vân (2011), Tiếp cận thể loại văn học cổ Trung Quốc, Nxb
ĐHSP TPHCM

 

A.VĂN HỌC TRUNG QUỐC CỔ TRUNG ĐẠI

B. VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI