Film studies Tsai Ming Liang

Walker (2012) by Tsai Ming-liang

https://www.youtube.com/watch?v=060Ze50SvxQ
  1. Walker
    2012 film
  2. Initial release: May 24, 2012
  3. Director: Tsai Ming-liang
  4. Running time: 27 minutes
  5. Screenplay: Tsai Ming-liang
  6. Producer: Kuan Ying Chen
  7. Cast: Lee Kang-sheng

You Might Also Like