Tuần 4: Tiểu thuyết Trung Hoa và Nhật Bản

TIỂU THUYẾT TRUNG HOA VÀ NHẬT BẢN – PHẦN 1

A. TIỂU THUYẾT CỔ ĐIỂN TRUNG HOA

B. TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

 

 

C. TRẮC NGHIỆM

Đây là phần trắc nghiệm để lấy điểm cộng, sinh viên có thể chọn làm hoặc không làm.

Người làm đúng đầu tiên của mỗi bài trắc nghiệm sẽ được cộng 1 điểm.

Sinh viên nộp bài qua email trong thời gian quy định cho mỗi đề, đồng thời ghi rõ mình làm đề nào ( Tam quốc 1, Tam quốc 2, v.v…). Quá giờ 1′ trở đi coi như không tính kết quả bài làm.

Sinh viên chỉ cần ghi đáp án trưc tiếp vào email, ví dụ:

Tam Quốc 1                  1A, 2B, v.v…

Mỗi sinh viên tùy khả năng của mình có thể chọn làm từ 1 đến 2 bài. Không nộp quá 2 bài. Nếu bạn đã từng gửi email, bạn phải reply email cũ, nếu không kết quả sẽ không được tính.

 

Tam Quốc 1: thời gian nộp bài 8h30 – 8h45

Tam Quốc 2: thời gian nộp bài 9h – 9h15

Tây Du 1:  thời gian nộp bài 9h30 – 9h45

Tây Du 2:  thời gian nộp bài 10h – 10h15

You Might Also Like