Tuần 1: Khái lược văn học phương Đông

TÀI LIỆU – VĂN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG 1

A. TÀI LIỆU BẮT BUỘC:

_ Mahabharata (tham khảo Sử thi Ấn Độ. Tập 1, Mahabharata/ Phan Thu Hiền – H. Giáo dục, 1999
_ Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung), bản dịch nào cũng được.
_ Tây du ký (Ngô Thừa Ân), bản dịch nào cũng được.
_ Chọn 1 trong 2: Văn học chữ Hán Hàn Quốc (tham khảo Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, 2017; hoặc Hợp tuyển Văn học Nhật Bản – NXB Lao động, trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 2010.

 

B. GIÁO TRÌNH MÔN HỌC:

[1]. Nguyễn Nam Trân (2011), Tổng quan lịch sử Văn học Nhật Bản, Nxb Giáo dục Việt Nam.

[2]. Trương Chính, Nguyễn Khắc Phi, Lương Duy Thứ (1988), Văn học Trung Quốc (tập 1&2), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[3]. Lưu Đức Trung (2013), Văn học Ấn Độ, Nxb Giáo dục Việt Nam.

[4]. N.I.Konrat. Trịnh Bá Đĩnh dịch. (1999). Văn học Nhật Bản từ cổ đến cận đại. NXB Đà Nẵng.

[5] Phan Thị Thu Hiền. (2017). Văn học cổ điển Hàn Quốc – Tiến trình và bản sắc. Nhà xuất bản khoa học xã hội.

[6]. Đinh Phan Cẩm Vân (2010), Tiếp cận thể loại văn học cổ Trung Quốc, Nxb ĐHSP Tp. HCM

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO :

[7]. Lưu Hiệp (Phan Ngọc dịch 1997), Văn tâm điêu long, Nxb Văn học

[8]. Trần Đình Sử (1999), Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam, Nxb Giáo dục.

[9]. Hoàng Ngọc Hiến (2003), Nhập môn văn học và phân tích thể loại, Nxb Đà Nẵng.

[10]. N.I.Konrad (2007), Phương Đông học, Nxb Văn Học, Hà Nội.

[11]. Đoàn Lê Giang (chủ biên), (2011), Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh, Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.

[12]. Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử (1997), Về thi pháp thơ Đường, Nxb Đà Nẵng

[13]. Lương Duy Thứ (1997), Để hiểu tám bộ tiểu thuyết cổ Trung Quốc, Nxb Khoa Học Xã hội, Hà Nội.

[14]. B.Riptin (2002), Sử thi lịch sử và truyền thống văn học Trung Quốc, Nxb Thuận Hóa.

[15]. Đinh Phan Cẩm Vân (2014), Tìm hiểu Hồng lâu mộng, NXB Giáo dục Việt Nam.

[16].  Phan Thu Hiền (2000) Sử thi Ấn Độ (Tập 1) – Mahabharata (chuyên khảo) Nxb Giáo Dục, Hà Nội.

[17]. Hoàng Long (2014), Bông hồng cho ngày tháng không tên (tiểu luận và dịch thuật văn học Nhật Bản), Nxb Văn Học, Hà Nội.

D. TRANG WEB CÓ THỂ SỬ DỤNG:

[18]. Trang chuyên về văn học Nhật của nhà nghiên cứu Nguyễn Nam Trân http://www.erct.com/2-ThoVan/NNT/00_NNT.htm

[19]. http://www.thivien.net

[20]. Nghiên cứu văn học: http://vienvanhoc.vass.gov.vn

[21]. Tạp chí Văn nghệ quân đội: http://vannghequandoi.com.vn/van-hoc-nuoc-ngoai

[22]. Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á  http://www.inas.gov.vn/tap-chi.html

[23]. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc http://vnics.org.vn/Default.aspx?ctl=Article&aID=531

[24] Trang web của Tổ Văn học Nước ngoài: www.breadandrose.com

You Might Also Like